Төрийн мэдээлэл солилцооны системд бүртгэлтэй веб сервисийн жагсаалт

Мета сервис ашиглах

Мета веб сервис нь танай байгууллага системтэй холбогдсон тохиолдолд хандалтыг тест хийх, веб сервисүүдийн төлөв шалгах, хандах эрхийн мэдээллийн жагсаалт авах зэрэг мэдээллийг дамжуулах боломжыг олгох юм. Мета веб сервисүүдийн жагсаалтыг ашигласнаар дотоод автомат мониторинг, хяналт хийх зэрэгт ашиглаж болно.

Мета сервис - https://xyp.gov.mn/meta-1.2.0/ws?WSDL.

Сервисийн нэр Тодорхойлолт Иргэн баталгаажуулах эсэх Үйлчилгээний ажилтан баталгаажуулах эсэх
WS100001_listAccess Зөвшөөрөгдсөн веб сервис болон түүний гаралтын жагсаалтыг авах сервис Үгүй Үгүй
WS100002_mock ХУР системтэй холболт шалгах веб сервис Үгүй Үгүй
WS100004_getLogCount Сервис хандалтын тоог лавлах сервис Үгүй Үгүй

Веб сервисийн жагсаалт

Төрийн мэдээлэл солилцооны систем нь SOAP 1.2 протокол ашиглан XML бүтэцтэй мэдээллийг солилцоно.

Иргэний мэдээлэл - https://xyp.gov.mn/citizen-1.2.0/ws?WSDL.

Сервисийн нэр Тодорхойлолт Иргэн баталгаажуулах эсэх Үйлчилгээний ажилтан баталгаажуулах эсэх
WS100101_getCitizenIDCardInfo Иргэний үнэмлэхний мэдээлэл дамжуулах сервис Тийм Тийм
WS100102_getCitizenBirthInfo Иргэний төрсний гэрчилгээний мэдээлэл дамжуулах сервис Тийм Тийм
WS100103_getCitizenAddressInfo Иргэний хаягийн мэдээлэл дамжуулах сервис Тийм Тийм
WS100104_getCitizenMarriageInfo Иргэн гэрлэлтийн мэдээлэл дамжуулах сервис Тийм Тийм
WS100105_getCitizenMarriageDivorceInfo Иргэн гэрлэлт цуцалсан тухай мэдээлэл дамжуулах сервис Тийм Тийм
WS100106_authorizeCitizen Иргэнийг хурууны хээгээр баталгаажуулах сервис Тийм Тийм
WS100107_checkCitizenInfo Иргэний мэдээлэл тулгах сервис Үгүй Үгүй
WS100111_aimagCityInfo Хот эсвэл Аймаг хайх сервис Үгүй Үгүй
WS100112_soumDistrictInfo Дүүрэг эсвэл Сум хайх сервис Үгүй Үгүй
WS100113_bagKhorooInfo Баг эсвэл Хороо хайх сервис Үгүй Үгүй
WS100114_addressStreetInfo Гудамжны мэдээлэл хайх сервис Үгүй Үгүй
WS100115_addressApartmentInfo Байрны мэдээлэл хайх сервис Үгүй Үгүй
WS100116_addressTypeInfo Хаягийн төрлийн мэдээлэл хайх сервис Үгүй Үгүй
WS100117_checkCitizenAddressInfo Хаягийн мэдээлэл тулгах сервис Үгүй Үгүй
WS100125_checkCitizenRegnum Иргэний регистрийн дугаар үнэн эсэхийг шалгах сервис Үгүй Үгүй
WS100128_getCitizenNoMarriegeInfo Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай мэдээлэл дамжуулах сервис Тийм Тийм

Үл хөдлөх хөрөнгө - https://xyp.gov.mn/property-1.2.0/ws?WSDL.

Сервисийн нэр Тодорхойлолт Иргэн баталгаажуулах эсэх Үйлчилгээний ажилтан баталгаажуулах эсэх
WS100201_getPropertyInfo Үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл дамжуулах сервис Тийм Тийм
WS100202_getPropertyList Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт авах сервис Тийм Тийм
WS100203_isPropertyCheck Эд хөрөнгөтэй эсэх сервис Тийм Тийм

Хуулийн этгээд - https://xyp.gov.mn/legal-entity-1.2.0/ws?WSDL.

Сервисийн нэр Тодорхойлолт Иргэн баталгаажуулах эсэх Үйлчилгээний ажилтан баталгаажуулах эсэх
WS100301_getLegalEntityInfo Хуулийн этгээдийн мэдээлэл дамжуулах сервис Тийм Тийм
WS100306_getNonLegalEntityInfo Хуулийн этгээдийн бүртгэлгүй тухай мэдээлэл дамжуулах сервис Тийм Тийм

Тээврийн хэрэгсэл - https://xyp.gov.mn/transport-1.2.0/ws?WSDL.

Сервисийн нэр Тодорхойлолт Иргэн баталгаажуулах эсэх Үйлчилгээний ажилтан баталгаажуулах эсэх
WS100401_getVehicleInfo Тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл дамжуулах сервис Тийм Тийм
WS100402_getVehicleOwnerHistoryList Тээврийн хэрэгслийн эзэмшигчийн түүхчилсэн мэдээлэл дамжуулах сервис Тийм Тийм
WS100403_getVehiclePenaltyList Тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл дамжуулах сервис Үгүй Үгүй
WS100406_getCitizenVehicleList Иргэний тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл дамжуулах сервис Тийм Тийм
WS100408_updatePenaltyPayment Торгуулийн төлбөр төлөх сервис Тийм Тийм

Нийгмийн даатгал - https://xyp.gov.mn/insurance-1.2.0/ws?WSDL.

Сервисийн нэр Тодорхойлолт Иргэн баталгаажуулах эсэх Үйлчилгээний ажилтан баталгаажуулах эсэх
WS100501_getCitizenSalaryInfo Иргэний нийгмийн даатгалын мэдээлэл дамжуулах сервис Тийм Тийм
WS100502_getCitizenPensionInquiry Тэтгэврийн лавлагааны мэдээлэл дамжуулах сервис Тийм Тийм

Татвар - https://xyp.gov.mn/tax-1.2.0/ws?WSDL.

Сервисийн нэр Тодорхойлолт Иргэн баталгаажуулах эсэх Үйлчилгээний ажилтан баталгаажуулах эсэх
WS100609_getVehiclePaidTaxHistory Тээврийн хэрэгслийн төлбөр төлсөн нэхэмжлэлийн түүхийг харуулах Тийм Тийм
WS100610_getVehicleTaxPayableInfo Тээврийн хэрэгслийн төлөх ёстой нэхэмжлэлийн мэдээлэл сервис Тийм Тийм

WS100001_listAccess

Зөвшөөрөгдсөн веб сервис болон түүний гаралтын жагсаалтыг авах сервис

WS100001_listAccess-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл

WS100001_listAccess-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
id Системийн ID int
approvedServices Зөвшөөрөгдсөн веб сервисийн жагсаалт List<WebService>
certPath Сертификатын байрлах зам String
accessToken Хандах token утга String
registered Бүртгэлтэй эсэх Boolean
orgId Байгууллагын ID String
orgTitle Байгууллагын нэр String
certFingerprint Сертификатын хурууны хээний утга String
registered Бүртгэлтэй эсэх Boolean

WS100002_mock

ХУР системтэй холболт шалгах веб сервис

WS100002_mock-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
test teswt string

WS100002_mock-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
param1 Параметер 1 String
param2 Параметер 2 String
param3 Параметер 3 int
param5 Параметер 5 boolean
param4 Параметер 4 Date
param6 Параметер 6 boolean
param7 Параметер 7 float
param9 Параметер 9 byte[ ]
param10 Параметер 10 Byte[]
param11 Параметер 11 MockSubData
param8 Параметер 8 List<String>

WS100004_getLogCount

Сервис хандалтын тоог лавлах сервис

WS100004_getLogCount-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
operationName Сервисийн нэр String

WS100004_getLogCount-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
count Нийт хандалтын тоо int

WS100101_getCitizenIDCardInfo

Иргэний үнэмлэхний мэдээлэл дамжуулах сервис
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizen Иргэний баталгаажуулах мэдээлэл object
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Үйлчилгээний ажилтны регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string

WS100101_getCitizenIDCardInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар string
civilID Иргэний хувийн дугаар string

WS100101_getCitizenIDCardInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
aimagCityCode Аймаг, хотын код string
addressStreetName Гудамжны нэр string
addressDetial Хаяг дэлгэрэнгүй string
aimagCityName Аймаг, хотын нэр string
regnum Регистрийн дугаар string
civilId Иргэний хувийн дугаар string
firstname Нэр string
lastname Овог string
surname Ургийн овог string
image Зураг Byte []
nationality Үндэс string
gender Хүйс string
birthDate Төрсөн өдөр Date
birthDateAsText Төрсөн өдөр string
birthPlace Төрсөн газар string
passportIssueDate Үнэмлэх олгосон өдөр string
passportExpireDate Үнэмлэх хүчинтэй хугацаа string
passportAddress Иргэний үнэмлэх дээрх хаяг string
soumDistrictCode Сум, дүүргийн код string
soumDistrictName Сум, дүүргийн нэр string
bagKhorooName Баг, хорооны нэр string
addressTownName Хотхоны нэр string
addressApartmentName Байрны нэр string
bagKhorooCode Баг, хорооны нэр string
addressRegionName Хорооллын нэр string

WS100102_getCitizenBirthInfo

Иргэний төрсний гэрчилгээний мэдээлэл дамжуулах сервис

Note

1988 оноос хойш төрсөн иргэний мэдээлэл дамжуулах боломжтой.

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizen Иргэний баталгаажуулах мэдээлэл object
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Үйлчилгээний ажилтны регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string

WS100102_getCitizenBirthInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар string
civilID Иргэний хувийн дугаар string

WS100102_getCitizenBirthInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
father Эцэг CitizenBriefData
mother Эх CitizenBriefData
registrationDate Бүртгэсэн огноо string
registrationCity Бүртгэсэн аймаг, хот string
registrationDistrict Бүртгэсэн сум, дүүрэг string
registrationId Бүртгэлийн дугаар string
lastname Нэр string
firstname Овог string
regnum Регистрийн дугаар string
civilId Иргэний хувийн дугаар string
birthDate Төрсөн өдөр Date
birthDateAsText Төрсөн өдөр string
birthPlace Төрсөн газар string
gender Хүйс string

WS100103_getCitizenAddressInfo

Иргэний хаягийн мэдээлэл дамжуулах сервис
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizen Иргэний баталгаажуулах мэдээлэл object
operator Үйлчилгээний ажилтныг баталгаажуулах мэдээлэл object
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Үйлчилгээний ажилтны регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string

WS100103_getCitizenAddressInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар string
civilID Иргэний хувийн дугаар string

WS100103_getCitizenAddressInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
soumDistrictName Сум, дүүргийн нэр string
addressDetial Хаяг дэлгэрэнгүй string
addressRegionName Хорооллын нэр string
aimagCityCode Аймаг, хотын код string
aimagCityName Аймаг, хотын нэр string
soumDistrictCode Сум, дүүргийн код string
bagKhorooName Баг, хорооны нэр string
addressTownName Хотхоны нэр string
addressApartmentName Байрны нэр string
fullAddress Хаягийн мэдээлэл string
regnum Регистрийн дугаар string
lastname Овог string
firstname Нэр string
surname Ургийн овог string
addressStreetName Гудамжны нэр string
bagKhorooCode Баг, хорооны код string

WS100104_getCitizenMarriageInfo

Иргэний гэрлэлтийн мэдээлэл дамжуулах сервис
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizen Иргэний баталгаажуулах мэдээлэл object
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Үйлчилгээний ажилтны регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string

WS100104_getCitizenMarriageInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар string
civilID Иргэний хувийн дугаар string

WS100104_getCitizenMarriageInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
husband Нөхөр CitizenMarriageBriefData
wife Эхнэр CitizenMarriageBriefData
isMarried Гэрлэсэн эсэх boolean
marriedDate Гэрлэсэн огноо string
registeredCity Бүртгүүлсэн аймаг, хот string
registeredDistrict Бүртгүүлсэн сум, дүүрэг string
registeredDate Бүртгүүлсэн огноо string

WS100105_getCitizenMarriageDivorceInfo

Иргэний гэрлэлт цуцалсан тухай мэдээлэл дамжуулах сервис
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizen Иргэний баталгаажуулах мэдээлэл object
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Үйлчилгээний ажилтны регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string

WS100105_getCitizenMarriageDivorceInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар string
civilID Иргэний хувийн дугаар string

WS100105_getCitizenMarriageDivorceInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
cancelCity Цуцлуулсан аймаг, хот string
cancelDistrict Цуцлуулсан сум, дүүрэг string
cancelDate Цуцлуулсан огноо boolean
cancelId Цуцлуулсан дугаар string
husband Нөхөр CitizenMarriageBriefData
wife Эхнэр string
courtCity Батлуулсан аймаг, хот CitizenMarriageBriefData
courtDistrict Батлуулсан сум, дүүрэг string
courtDate Батлуулсан огноо string
courtId Батлуулсан дугаар string
marriedDate Гэрлэсэн огноо string

WS100106_authorizeCitizen

Иргэнийг хурууны хээгээр баталгаажуулах сервис
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizen Иргэний баталгаажуулах мэдээлэл object
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Үйлчилгээний ажилтны регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string

WS100106_authorizeCitizen-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар string

WS100106_authorizeCitizen-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
result Үр дүн boolean

WS100107_checkCitizenInfo

Иргэний мэдээлэл тулгах сервис

WS100107_checkCitizenInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
firstName Иргэний нэр String
lastName Иргэний овог String
regnum Иргэний регистрийн дугаар String

WS100107_checkCitizenInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
isMatched Мэдээлэл таарч байгаа эсэх boolean

WS100111_aimagCityInfo

Хот эсвэл Аймаг хайх сервис

WS100111_aimagCityInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл

WS100111_aimagCityInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Аймаг/хотын мэдээлэл List<T>

listData

Нэр Өгөгдөл Өгөгдлийн төрөл
aimagCityInfoDetailData aimagCityCode string
aimagCityName string

WS100112_soumDistrictInfo

Дүүрэг эсвэл Сум хайх сервис

WS100112_soumDistrictInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
aimagCityCode Аймаг/хотын код string

WS100112_soumDistrictInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Сум/дүүргийн мэдээлэл List<T>

listData

Нэр Өгөгдөл Өгөгдлийн төрөл
soumDistrictInfoDetailData soumDistrictCode string
soumDistrictName string

WS100113_bagKhorooInfo

Баг эсвэл Хороо хайх сервис

WS100113_bagKhorooInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
aimagCityCode Аймаг/хотын код string
soumDistrictCode Сум/дүүргийн код string

WS100113_bagKhorooInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Баг/хорооны мэдээлэл List<T>

listData

Нэр Өгөгдөл Өгөгдлийн төрөл
serviceBagKhorooInfoRequestData aimagCityCode string
soumDistrictCode string

WS100114_addressStreetInfo

Гудамжны мэдээлэл хайх сервис

WS100114_addressStreetInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
aimgCityCode Аймаг/хотын код string
soumDistrictCode Сум/дүүргийн код string
bagKhorooCode Баг/хорооны код string

WS100114_addressStreetInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Гудамжны мэдээлэл List<T>

listData

Нэр Өгөгдөл Өгөгдлийн төрөл
serviceAddressStreetInfoRequestData aimagCityCode string
bagKhorooCode string
soumDistrictCode string

WS100115_addressApartmentInfo

Байрны мэдээлэл хайх сервис

WS100115_addressApartmentInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
aimgCityCode Аймаг/хотын код string
soumDistrictCode Сум/дүүргийн код string
bagKhorooCode Баг/хорооны код string

WS100115_addressApartmentInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Байрны мэдээлэл List<T>

listData

Нэр Өгөгдөл Өгөгдлийн төрөл
serviceAddressApartmentInfoRequestData aimagCityCode string
bagKhorooCode string
soumDistrictCode string

WS100116_addressTypeInfo

Хаягийн төрлийн мэдээлэл хайх сервис

WS100116_addressTypeInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл

WS100116_addressTypeInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Хаягийн төрлийн мэдээлэл List<T>

listData

Нэр Өгөгдөл Өгөгдлийн төрөл
addressTypeInfoDetailData addressTypeCode string
addressTypeName string

WS100117_checkCitizenAddressInfo

Хаягийн мэдээлэл тулгах сервис

WS100117_checkCitizenAddressInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл Оролтын утгууд
regnum Иргэний регистрийн дугаар String String
aimagCityCode Аймаг/хотын код String WS100111_aimagCityInfo
soumDistrictCode Сум/дүүргйн код String WS100112_soumDistrictInfo
apartmentId Байрны код String WS100115_addressApartmentInfo
bagKhorooCode Баг/хорооны код String WS100113_bagKhorooInfo
streetId Гудамжны код String WS100114_addressStreetInfo

WS100117_checkCitizenAddressInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
isValidAimagCity Аймаг/хотын мэдээлэл таарсан эсэх boolean
isValidBagKhoroo Баг/хорооны мэдээлэл таарсан эсэх boolean
isValidStreet Гудамжны мэдээлэл таарсан эсэх boolean
isValidApartment Байрны мэдээлэл таарсан эсэх boolean
isValid Хаягийн мэдээлэл таарсан эсэх boolean
isValidSoumDistrict Сум/дүүргийн мэдээлэл таарсан эсэх boolean

WS100125_checkCitizenRegnum

Иргэний регистрийн дугаар үнэн эсэхийг шалгах

WS100125_checkCitizenRegnum-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл Оролтын утгууд
regnum Иргэний регистрийн дугаар String String

WS100125_checkCitizenRegnum-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
isValid Үнэн эсэх boolean

WS100128_getCitizenNoMarriegeInfo

Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай мэдээлэл дамжуулах сервис

WS100128_getCitizenNoMarriegeInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл Оролтын утгууд
regnum Иргэний регистрийн дугаар String String

WS100128_getCitizenNoMarriegeInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
status Төлөв String
firstName Нэр String
lastName Эцэг/эх/-ийн нэр String
surname Ургийн овог String
regnum Иргэний регистрийн дугаар String

WS100201_getPropertyInfo

Үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл дамжуулах сервис
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizen Иргэний баталгаажуулах мэдээлэл object
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Үйлчилгээний ажилтны регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string

WS100201_getPropertyInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар string
propertyNumber Үл хөдлөхийн дугаар string

WS100201_getPropertyInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
addressTownName Хотхоны нэр String
bagKhorooName Баг, хорооны нэр String
addressApartmentName Байрны нэр String
addressDetial Хаяг дэлгэрэнгүй String
address Хаягийн мэдээлэл String
processList processList List<PropertyProcessData>
propertyNumber Үл хөдлөхийн дугаар String
square Хэмжээний мэдээлэл String
intent Зориулалт String
registerNumber Регистрийн дугаар String
firstname Нэр String
lastname Овог String
forename Ургийн овог String
pblinstt pblinstt String
ofldcNo ofldcNo String
aimagCityCode Аймаг, хотын код String
aimagCityName Аймаг, хотын нэр String
soumDistrictCode Сум, дүүргийн код String
soumDistrictName Сум, дүүргийн нэр String
bagKhorooCode Баг, хорооны код String
addressRegionName Хорооллын нэр String
addressStreetName Гудамжны нэр String

WS100202_getPropertyList

Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт авах сервис
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizen Иргэний баталгаажуулах мэдээлэл object
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Үйлчилгээний ажилтны регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string

WS100202_getPropertyList-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар string

WS100202_getPropertyList-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
list Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт List<T>

list

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
list Үл хөдлөхийн дугаар string

WS100203_isPropertyCheck

Эд хөрөнгөтэй эсэх сервис
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizen Иргэний баталгаажуулах мэдээлэл object
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Үйлчилгээний ажилтны регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string

WS100203_isPropertyCheck-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар string

WS100203_isPropertyCheck-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
status Хөрөнгөтэй эсэх String
prprty_count Эд хөрөнгийн тоо int

WS100301_getLegalEntityInfo

Хуулийн этгээдийн мэдээлэл дамжуулах сервис
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizen Иргэний баталгаажуулах мэдээлэл object
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Үйлчилгээний ажилтны регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string

WS100301_getLegalEntityInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
legalEntityNumber Байгууллагын регистрийн дугаар int

WS100301_getLegalEntityInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
address Хаягийн мэдээлэл List<Address>
founder Үүсгэн байгуулагч List<Founder>
induty Induty List<Induty>
capital Хөрөнгийн мэдээлэл List<Capital>
bank Банкны мэдээлэл List<Bank>
generalR Захирлын мэдээлэл List<GeneralR>
branch Салбарын мэдээлэл List<Branch>
liquidation Татан буугдсан мэдээлэл List<Liquidation>
changeFond Өөрчлөлтийн мэдээлэл List<ChangeFond>
changeName Өөрчлөлтийн мэдээлэл List<ChangeName>
general general General

WS100306_getNonLegalEntityInfo

Хуулийн этгээдийн бүртгэлгүй тухай мэдээлэл дамжуулах сервис
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizen Иргэний баталгаажуулах мэдээлэл object
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Үйлчилгээний ажилтны регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string

WS100306_getNonLegalEntityInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар String

WS100306_getNonLegalEntityInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
checked Хуулийн этгээд байгаа эсэх boolean

WS100401_getVehicleInfo

Тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл дамжуулах сервис
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizen Иргэний баталгаажуулах мэдээлэл object
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Үйлчилгээний ажилтны регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string

WS100401_getVehicleInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
plateNumber Улсын дугаар string
cabinNumber Арлын дугаар int

WS100401_getVehicleInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
plateNumber Улсын дугаар String
cabinNumber Арлын дугаар String
countryName Архивын анхлан бүртгэлийн дугаар String
markName Архивын анхлан бүртгэлийн дугаар String
modelName Модел String
type Төрөл int
className Класс String
manCount manCount int
weight Жин float
mass mass float
fueltype Шатхууны төрөл String
width Өргөн float
height Өндөр float
capacity Чадал float
motorNumber Моторын дугаар String
colorName Өнгө String
axleCount Арал int
certificateNumber Шатхууны төрөл String
importDate Орж ирсэн огноо Date
intent Зориулалт String
transmission Хурдны хайрцаг String
ownerCountry Эзэмшигчийн улс String
ownerRegnum Эзэмшигчийн регистрийн дугаар String
ownerType Эзэмшигчийн төрөл String
ownerFirstname Эзэмшигчийн нэр String
ownerLastname Эзэмшигчийн овог String
ownerHomephone Эзэмшигчийн гэрийн утас String
ownerWorkphone Эзэмшигчийн ажлын утас String
ownerHandphone Эзэмшигчийн гар утас String
ownerAddress Эзэмшигчийн хаяг AddressData
archiveDate Архивын огноо Date
buildYear Үйлдвэрлэсэн он int
archiveFirstNumber Архивын анхлан бүртгэлийн дугаар String
wheelPosition хүрдний байрлал String
length Урт String
archiveNumber Архивын бүртгэлийн дугаар String

WS100402_getVehicleOwnerHistoryList

Тээврийн хэрэгслийн эзэмшигчийн түүхчилсэн мэдээлэл дамжуулах сервис
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizen Иргэний баталгаажуулах мэдээлэл object
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Үйлчилгээний ажилтны регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string

WS100402_getVehicleOwnerHistoryList-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
cabinNumber Арлын дугаар String

WS100402_getVehicleOwnerHistoryList-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
list Түүхчилсэн мэлээлэл List<T>

list

Нэр Өгөгдөл Өгөгдлийн төрөл
vehicleHistoryData cabinNumber string
fromDate dateTime
fullAddress string
ownerFirstname string
ownerLastname int
ownerRegnum string
phone string
plateNumber string
toDate dateTime

WS100403_getVehiclePenaltyList

Тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл дамжуулах сервис

WS100403_getVehiclePenaltyList-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
plateNumber Улсын дугаар String

WS100403_getVehiclePenaltyList-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
list Торгуулийн мэдээлэл List<T>

list

Нэр Өгөгдөл Өгөгдлийн төрөл
vehiclePenaltyData amount double
barCode string
localName string
passDate dateTime
paymentDate dateTime
paymentStatus int
plateNumber string
reasonType string

WS100406_getCitizenVehicleList

Иргэний тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл дамжуулах сервис
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizen Иргэний баталгаажуулах мэдээлэл object
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Үйлчилгээний ажилтны регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string

WS100406_getCitizenVehicleList-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар string

WS100406_getCitizenVehicleList-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
list Иргэний тээврийн хэрэгсэл List<T>

list

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
plateNumber Улсын дугаар String
cabinNumber Арлын дугаар String
countryName Архивын анхлан бүртгэлийн дугаар String
markName Архивын анхлан бүртгэлийн дугаар String
modelName Модел String
type Төрөл int
className Класс String
manCount manCount int
weight Жин float
mass mass float
fueltype Шатхууны төрөл String
width Өргөн float
height Өндөр float
capacity Чадал float
motorNumber Моторын дугаар String
colorName Өнгө String
axleCount Арал int
certificateNumber Шатхууны төрөл String
importDate Орж ирсэн огноо Date
intent Зориулалт String
transmission Хурдны хайрцаг String
ownerCountry Эзэмшигчийн улс String
ownerRegnum Эзэмшигчийн регистрийн дугаар String
ownerType Эзэмшигчийн төрөл String
ownerFirstname Эзэмшигчийн нэр String
ownerLastname Эзэмшигчийн овог String
ownerHomephone Эзэмшигчийн гэрийн утас String
ownerWorkphone Эзэмшигчийн ажлын утас String
ownerHandphone Эзэмшигчийн гар утас String
ownerAddress Эзэмшигчийн хаяг AddressData
archiveDate Архивын огноо Date
buildYear Үйлдвэрлэсэн он int
archiveFirstNumber Архивын анхлан бүртгэлийн дугаар String
wheelPosition хүрдний байрлал String
length Урт String
archiveNumber Архивын бүртгэлийн дугаар String

WS100408_updatePenaltyPayment

Торгуулийн төлбөр төлөх сервис

WS100408_updatePenaltyPayment-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
amount Мөнгөн дүн int
barCode Торгүүлийн баркод утга String
bankId Банкны код int
bankName Банкны нэр String
reasonTypeCode Торгуулийн төрлийн код int
transactionNumber Гүйлгээний дугаар String
paymentType Төлбөрийн хэлбэр String
plateNumber Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар String
reasonType Торгуулийн төрлийн утга String

WS100403_getVehiclePenaltyList-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
inSuccess Амжилттай болсон эсэх boolean

WS100501_getCitizenSalaryInfo

Иргэний нийгмийн даатгалын мэдээлэл дамжуулах сервис
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizen Иргэний баталгаажуулах мэдээлэл object
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Үйлчилгээний ажилтны регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string

WS100501_getCitizenSalaryInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
endYear Дууссан жил int
regnum Регистрийн дугаар string
startYear Эхэлсэн жил int

WS100501_getCitizenSalaryInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
list Иргэний цалингийн мэдээлэл List<T>

list

Нэр Өгөгдөл Өгөгдлийн төрөл
salaryData domName string
month int
orgName string
orgSiID string
paid boolean
salaryAmount double
salaryFee double
year int

WS100502_getCitizenPensionInquiry

Тэтгэврийн лавлагааны мэдээлэл дамжуулах сервис
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizen Иргэний баталгаажуулах мэдээлэл object
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Үйлчилгээний ажилтны регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string

WS100502_getCitizenPensionInquiry-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар string
startYear Эхэлсэн жил int
endYear Дууссан жил int

WS100502_getCitizenPensionInquiry-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
isPensioner isPensioner boolean

WS100609_getVehiclePaidTaxHistory

Тээврийн хэрэгслийн төлбөр төлсөн нэхэмжлэлийн түүхийг харуулах сервис
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizen Иргэний баталгаажуулах мэдээлэл object
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Үйлчилгээний ажилтны регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string

WS100609_getVehiclePaidTaxHistory-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
plateNumber Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар String

WS100609_getVehiclePaidTaxHistory-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Төлсөн нэхэмлэлийн түүх List<T>

listData

Нэр Өгөгдөл Өгөгдлийн төрөл
vehiclePaidTaxHistoryData airPollAmount string
aptConfirmed string
ataxConfirmed string
ataxId string
attsEpaymentChange string
paidAirPollAmount string
paidDate string
paidTaxAmount string
paidTrafficAmount string
plateNumber string
taxAmount string
trafficAmount string
year string

WS100610_getVehicleTaxPayableInfo

Тээврийн хэрэгслийн төлөх ёстой нэхэмжлэлийн мэдэээлэл сервис
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizen Иргэний баталгаажуулах мэдээлэл object
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string
Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Үйлчилгээний ажилтны регистрийн дугаар string
fingerprint Хурууны хээний мэдээлэл нь 310x310 хэмжээтэй PNG төрлийн файлыг base64 хэлбэрт оруулж илгээнэ. Base64 string

WS100610_getVehicleTaxPayableInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
plateNumber Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар String

WS100610_getVehicleTaxPayableInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Төлөх ёстой нэхэмжлэл List<T>

listData

Нэр Өгөгдөл Өгөгдлийн төрөл
vehicleTaxPayableInfoDetailData airPollAmount string
aptId string
ataxId string
attaxConfirmOffcode string
attsId string
plateNumber string
taxAmount string
trafficAmount string
year string